Chất lượng nợ công

Chất lượng nợ công

Đại biểu cũng cho biết để tránh thất thoát tài sản nhà nước, tránh giá trị cổ phiếu ảo, cần đưa giá trị sử dụng đất và giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa. ...Read More »

Formosa Hà Tĩnh vận hành lò cao số 1

Formosa Hà Tĩnh vận hành lò cao số 1

Đại biểu cũng cho biết để tránh thất thoát tài sản nhà nước, tránh giá trị cổ phiếu ảo, cần đưa giá trị sử dụng đất và giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa. ...Read More »