Hai dự án bauxite thua lỗ, đội vốn

Hai dự án bauxite thua lỗ, đội vốn

Sợi Thế Kỷ trình Đại hội cổ đông thông qua mục tiêu lợi nhuận 2017 gấp 3 lần năm trước và kế hoạch phát hành hơn 6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức vào ...Read More »