Kiên định đổi mới, nỗ lực bứt phá

Kiên định đổi mới, nỗ lực bứt phá

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục kiên định tinh thần đổi mới, nỗ lực bứt phá để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Thậm chí, phải trở...

Thu hút FDI: Khuyến khích hình thức PPP

Thu hút FDI: Khuyến khích hình thức PPP

Trong định hướng chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn tới, hình thức PPP sẽ được khuyến khích, nhất là đối với các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông đường bộ, đường sắt,...