Lỗ âm vốn, một mã cổ phiếu sẽ bị hủy niêm yết

.

Được biết, cổ phiếu ICF đã bị đưa vào diện bị kiểm soát kể từ tháng 4-2018, do lợi nhuận sau thuế năm 2017 là âm hơn 29 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2016 là âm gần 32 tỷ đồng. Trong báo cáo tài chính của ICF đã được công bố, lợi nhuận sau thuế năm 2018 của công ty âm gần 3,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vào cuối năm 2018 là âm 51 tỷ đồng.

Nghị định 58/2012 quy định, chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết khi kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục, hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét. Do đó, HOSE lưu ý công ty về việc cổ phiếu ICF có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc nếu lợi nhuận sau thuế trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của công ty là con số âm. 

Phiên giao dịch cuối tuần qua, ICF đứng ở mức giá chỉ khoảng 2.100 đồng/cổ phiếu.

HÀN NI

Nguồn: www.sggp.org.vn