NHA: Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 200.000 CP

.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hoàn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: NHA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.733.036 CP (tỷ lệ 21,38%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/02/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/03/2020.

Nguồn: www.stockbiz.vn