STK: Nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT

.

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ thông báo Nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn