VPS: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận chủ trương thoái vốn của Công ty tại Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries (MVI)

.

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận chủ trương thoái vốn của Công ty tại Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries (MVI) như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn