9 cụm từ tiếng Anh diễn tả các hoạt động trong ngày

.

* Click vào từng ảnh để xem nghĩa, cách đọc

9-cum-tu-tieng-anh-dien-ta-cac-hoat-dong-trong-ngay 9-cum-tu-tieng-anh-dien-ta-cac-hoat-dong-trong-ngay-1 9-cum-tu-tieng-anh-dien-ta-cac-hoat-dong-trong-ngay-2
9-cum-tu-tieng-anh-dien-ta-cac-hoat-dong-trong-ngay-3 9-cum-tu-tieng-anh-dien-ta-cac-hoat-dong-trong-ngay-4 9-cum-tu-tieng-anh-dien-ta-cac-hoat-dong-trong-ngay-5
9-cum-tu-tieng-anh-dien-ta-cac-hoat-dong-trong-ngay-6 9-cum-tu-tieng-anh-dien-ta-cac-hoat-dong-trong-ngay-7 9-cum-tu-tieng-anh-dien-ta-cac-hoat-dong-trong-ngay-8

Thế Đan

Nguồn: vnexpress.net