4 tiêu chí đánh giá bài thi IELTS Writing

Tiêu chí 1: Task response (Bài viết đầy đủ, tổng hợp đúng thông tin từ đề bài, chọn lọc báo cáo đúng những điểm đặc trưng, có sự so sánh)

4 tiêu chí đánh giá cho bài thi IELTS Writing
 
 
4 tiêu chí đánh giá cho bài thi IELTS Writing

Tiêu chí 2: Coherence & Cohesion (Sự mạch lạc, dễ hiểu, trôi chảy logic, sử dụng từ nối hợp lý)

4 tiêu chí đánh giá cho bài thi IELTS Writing
 
 
4 tiêu chí đánh giá cho bài thi IELTS Writing

Tiêu chí 3: Lexical resource (Sử dụng từ ngữ phong phú, tránh lặp đi lặp lại, nên sử dụng một số từ vựng khó)

4 tiêu chí đánh giá cho bài thi IELTS Writing
 
 
4 tiêu chí đánh giá cho bài thi IELTS Writing
 

Tiêu chí 4: Grammar (Sử dụng đúng và đa dạng cấu trúc ngữ pháp).

4 tiêu chí đánh giá cho bài thi IELTS Writing
 
 
4 tiêu chí đánh giá cho bài thi IELTS Writing

 Thạch Anh

Nguồn: vnexpress.net