Ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp

.

Theo đó, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp sẽ được xem xét đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh cụm công nghiệp sẽ được miễn 7 năm tiền thuê đất và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật tại cụm công nghiệp được xem xét vay không quá 70% tổng mức đầu tư từ vốn tín dụng đầu tư của nhà nước, được miễn tiền thuê đất 11 năm và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

cụm công nghiệp
Nhiều chính sách hỗ trợ cụm công nghiệp được ban hành

Cũng theo Nghị định, dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật tại cụm công nghiệp làng nghề sẽ được miễn 15 năm tiền thuê đất và được xem xét vay không quá 70% tổng mức đầu tư từ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp làng nghề được xem xét vay không quá 70% tổng mức đầu tư từ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước và được miễn 11 năm tiền thuê đất.

Ngoài ra, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh và đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp làng nghề còn được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ với cụm công nghiệp và của pháp luật liên quan. Nếu có nhiều mức ưu đãi, hỗ trợ thì áp dụng mức ưu đãi, hỗ trợ cao nhất.

Nguồn: batdongsan.com.vn