Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: HM

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết: Gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Hội đến nay đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hiện có 110 Hội Cựu chiến binh trực thuộc Trung ương Hội; 47 tổ chức Hội ở các bộ, ban, ngành Trung ương với 2,9 triệu hội viên.
 
Bên cạnh việc chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, Hội tích cực tham gia với các cơ quan Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng và giáo dục quốc phòng, chính sách liên quan đến cựu chiến binh,tích cực tham gia vào các chương trình, cuộc vận động của Trung ương và địa phương… Đến nay, toàn Hội có 153.891 đảng viên là cựu chiến binh được bầu vào cấp ủy các cấp; trong đó 83.061 đồng chí được bầu làm bí thư, phó bí thư chi bộ; 11.119 đồng chí được bầu là bí thư, phó bí thư đảng bộ cơ sở… Đội ngũ này đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong các phong trào của địa phương.

Đặc biệt, các cấp Hội đã chủ động đề xuất, phối hợp với các ban, ngành thực hiện chính sách đối với cựu chiến binh, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng… Các cấp Hội đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội và các địa phương triển khai kết quả nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị. Hoạt động xây dựng và tham gia xây dựng pháp luật được triển khai tích cực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan chức năng. 

Hội Cựu chiến binh các cấp tham gia tích cực vào các chương trình, mục tiêu quốc gia, tạo nguồn lực giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, xóa nhà dột nát, tạm bợ cho hội viên cựu chiến binh, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, dân tộc thiểu số. Đến nay, có 2.848 xã, phường, thị trấn; 105 huyện, thị và 20 tỉnh, thành Hội cơ bản hết cựu chiến binh nghèo. Các doanh nghiệp, hợp tác xã do cựu chiến binh làm chủ đã vượt qua nhiều khó khăn, tiếp tục giữ vững, bảo đảm sản xuất kinh doanh, việc làm ổn định cho người lao động.

Hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội tiếp tục phát triển, quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với Hiệp Hội cựu chiến binh quốc gia Lào và Hội cựu chiến binh Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Với trách nhiệm, tình cảm của thế hệ đi trước, Hội tích cực, chủ động cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm tốt việc giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, luôn thể hiện vai trò gương mẫu của cựu chiến binh đối với tuổi trẻ.
 
Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động cựu chiến binh tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân. Thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phỉ về việc tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI theo kế hoạch.

Động viên các hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững, làm giàu hợp pháp; tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế của địa phương, đất nước; tích cực tham gia các chương trình, các cuộc vận động, các phong trào của Trung ương và địa phương… Tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Hội Cựu chiến binh với các bộ, ban, ngành đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là với MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp; đưa các hoạt động của Hội vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, duy trì và phát triển mối quan hệ với Hội cựu chiến binh các nước, phát huy vai trò của tổ chức cựu chiến binh ở nước ngoài.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự trân trọng đối với những kết quả Hội cựu chiến binh Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Qua những hoạt động của mình, Hội đã, đang có những đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong hoạt động đối ngoại nhân dân, Hội cựu chiến binh Việt Nam là kênh quan trọng trong việc giữ gìn mối quan hệ, sợi dây tình cảm giữa nhân dân ba nước: Việt Nam - Lào - Campuchia. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn coi Hội cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức thành viên quan trọng; hai bên sẽ tiếp tục phối hợp tốt trong giai đoạn tiếp theo. 
 
Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Hội cựu chiến binh là nòng cốt quan trọng trong hoạt động giám sát của Mặt trận, đặc biệt là trong tổng rà soát chính sách đối với người có công, đánh giá sự hài lòng của người dân. Những hoạt động giám sát có sự tham gia của cựu chiến binh đều được thực hiện công bằng, khách quan.
 
Về công tác giám sát đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong Hội cựu chiến binh Việt Nam các cấp sẽ là đầu mối tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực của nhân dân để chuyển tới Mặt trận Tổ quốc để kiến nghị cấp trên giải quyết. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam sẽ luôn đồng hành, bảo vệ người tố giác tiêu cực, tham nhũng.
 
Đối với việc phản ánh ý kiến cử tri và nhân dân cả nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hội sẽ có báo cáo hàng quý về tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân gửi tới Mặt trận để tập hợp lại cùng với báo cáo của các tổ chức chính trị - xã hội khác để gửi tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội.../.

Hoàng Mẫn Nguồn: dangcongsan.vn