Tải ngay bộ ứng dụng văn phòng "made in Apple" iWork với giá 0 đồng

.

Ngay lúc này bạn có thể tải các ứng dụng trong iWork là Pages, Numbers và Keynote cho iPhone, iPad và Mac với giá 0 đồng trên App Store của Apple.

Trước đó, các phiên bản Mac của các ứng dụng này có giá 19,99 USD cho mỗi ứng dụng và các phiên bản iOS có giá 9,99 USD cho mỗi ứng dụng. Apple cũng đã cung cấp miễn phí các ứng dụng này như là các ứng dụng cài sẵn với iPad và máy Mac mới trong thời gian qua.

Bên cạnh đó Apple cũng miễn phí 2 ứg dụng  iMovie và GarageBand cho iOS và Mac, các phiên bản này trước đó có giá 4,99 USD

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn