BHXH Hoàng Mai bàn giao sổ đợt I cho người lao động

.

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam và hướng dẫn của BHXH thành phố Hà Nội về việc rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH, BHXH quận Hoàng Mai đã tích cực triển khai đến toàn bộ các đơn vị trên địa bàn và đang sớm nhằm hoàn thành tiến độ.

Với mục tiêu sổ BHXH đến tay người lao động quản lý đảm bảo chính xác về mọi thông tin và toàn bộ quá trình tham gia của người lao động được quản lý trên cơ sở dữ liệu chung tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết các chế độ BHXH sau này, BHXH quận đã phối hợp với đơn vị sử dụng rà soát cập nhật bổ sung dữ liệu đang quản lý với sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ chuyên quản nhằm thực hiện đúng các bước theo quy trình của phần mềm đảm bảo thông tin cập nhật phải đầy đủ, chính xác.


BHXH Hoàng Mai bàn giao sổ đợt I cho các đơn vị sử dụng lao động

Sau hơn một tháng triển khai, ngày 14/4, BHXH quận Hoàng Mai đã tiến hành bàn giao sổ đợt 1 cho người lao động cho trên 50 đơn vị với số sổ được bàn giao là 370 sổ. Đánh giá tại buổi bàn giao Giám đốc BHXH quận Nguyễn Thị Hạnh đã biểu dương công tác phối hợp của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn cùng với sự nỗ lực của cán bộ, viên chức Bảo hiểm xã hội quận, đồng thời đặt chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bàn giao sổ BHXH cho người lao động trong thời gian sớm nhất theo kế hoạch của BHXH thành phố Hà Nội.

Trước đó, nhằm triển khai công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH từ người sử dụng lao động cho người lao động quản lý, ngày 10/1/2017, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch số 112/KH-BHXH về việc rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố (gọi tắt là BHXH tỉnh) đảm bảo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn lực để triển khai thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động; xây dựng nội dung công việc cụ thể, trách nhiệm của các đơn vị, yêu cầu thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, thời gian hoàn thành.

BHXH các tỉnh bắt đầu thực hiện công tác bàn giao sổ BHXH từ tháng 1/2017. Trong năm 2017, phấn đấu thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động đạt 60% trên tổng số sổ BHXH phải giao. Việc rà soát và bàn giao sổ BHXH phải hoàn thành trước ngày 31/12/2018.

Tại BHXH tỉnh thành lập Tổ Chỉ đạo gồm: Lãnh đạo BHXH tỉnh; lãnh đạo các phòng: Cấp sổ, thẻ, Quản lý thu, Chế độ BHXH, Kế hoạch - Tài chính, Công nghệ thông tin. Tổ Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động đúng theo thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc; thực hiện đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 4027/BHXH-ST; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện và xử lý ngay những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, để việc rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động được thực hiện đúng quy định và đảm bảo tiến độ, BHXH Việt Nam cũng quy định trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc. Cụ thể:

Ban Sổ - Thẻ có trách nhiệm hướng dẫn quy trình rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động; làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị xử lý vướng mắc trong quá trình bàn giao sổ BHXH.

Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị sử dụng phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật, xử lý ngay những vướng mắc về phần mềm trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Vụ tài chính - Kế toán có trách nhiệm hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi rà soát sổ BHXH, nhập dữ liệu và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Các đơn vị: Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện của các tỉnh, phối hợp với Ban Sổ - Thẻ giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình BHXH các tỉnh thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
Huyền Thanh
Nguồn: tuoitrethudo.vn