Quiz: Bạn có biết hạn sử dụng của các loại mỹ phẩm

.

Hạn sử dụng của mascara là bao lâu?

quiz-ban-co-biet-han-su-dung-cua-cac-loai-my-phm
6 tháng 10-11 tháng
1 năm 2 năm

Hạn sử dụng của phấn mắt là bao lâu?

quiz-ban-co-biet-han-su-dung-cua-cac-loai-my-phm-1
9 tháng 1 năm
18 tháng 2 năm

Hạn sử dụng của bút kẻ mắt dạng nước là bao lâu?

quiz-ban-co-biet-han-su-dung-cua-cac-loai-my-phm-2
5 tháng 6 tháng
2 năm 6 tháng - 1 năm

Hạn sử dụng của kem nền là bao lâu?

quiz-ban-co-biet-han-su-dung-cua-cac-loai-my-phm-3
6 tháng 10 tháng
1 năm 3-4 tháng

Hạn sử dụng của phấn má là bao lâu?

quiz-ban-co-biet-han-su-dung-cua-cac-loai-my-phm-4
3-4 tháng 5 tháng
1 năm 10 tháng

Hạn sử dụng của bút kẻ mắt dạng chì là bao lâu?

quiz-ban-co-biet-han-su-dung-cua-cac-loai-my-phm-5
16 tháng 30 tháng
1 năm 5 năm

Hạn sử dụng của son là bao lâu?

quiz-ban-co-biet-han-su-dung-cua-cac-loai-my-phm-6
1 năm 18 tháng
14 tháng 4 năm

Oliver

Nguồn: ione.vnexpress.net