Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa

.

  • Kết luận thanh tra việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn
  • Trình Thủ tướng danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hoá trước 31-8
  • 32 đơn vị sự nghiệp công lập đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa

Thông tư nêu rõ về nguyên tắc tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua hoạt động mua bán nợ, phương án tái cơ cấu được thực hiện trên nguyên tắc đồng thuận giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp tái cơ cấu với Công ty Mua bán nợ hoặc các chủ nợ tham gia tái cơ cấu (lập biên bản thỏa thuận giữa các bên).

H.A.
Nguồn: cand.com.vn