Nghiên cứu gia cường đất yếu bằng dung dịch silicat-nano

.

TS. NGUYỄN ANH TUẤN

ThS. LÊ XUÂN QUANG

ThS. HOÀNG THỊ THU HIỀN

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Hiện nay, có nhiều phương pháp gia cố đất yếu: Phương pháp cơ học, phương pháp hóa học, phương pháp đang được sử dụng vật lý..., trong đó phương pháp hóa học có nhiều ưu việt, được sử dụng khá rộng rãi trên thế giới và ở Việt Nam. Bài báo trình bày một ý tưởng nghiên cứu ban đầu về việc gia cố đất yếu bằng dung dịch silicat-nano.

TỪ KHÓA: Gia cố đất yếu, dung dịch silicat-nano...

Abstract: At present there are many methods of soil reinforcement: Mechanical methods, chemical methods, methods are being used physics..., chemical methods have many advantages, is used quite widely in the world and in Vietnam. In this paper, presented an initial idea of weak soil reinforcement with silicate-nano solution.

KEYWORDS: Soil reinforcement, silicate-nano solution...

tuananh_Page_01
tuananh_Page_02
tuananh_Page_03
tuananh_Page_04
tuananh_Page_05
tuananh_Page_06
tuananh_Page_07
tuananh_Page_08
tuananh_Page_09
tuananh_Page_10
tuananh_Page_11
tuananh_Page_12

Nguồn: www.tapchigiaothong.vn