Đánh giá tình trạng hư hỏng mặt đường bê tông xi măng bằng phương pháp PCI

.

TS. TRẦN VŨ TỰ

ThS. NGUYỄN MINH THIỆN

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp PCI (Pavement Condition Index) để đánh giá mức độ hư hỏng của mặt đường bê tông xi măng (BTXM) dưới điều kiện khác nhau của dòng giao thông. Bằng cách thu thập số liệu thực tế và so sánh đánh giá mức độ hư hỏng bằng phương pháp PCI cho hai tuyến đường BTXM thuộc tỉnh An Giang với tổng chiều dài 12km, nghiên cứu đã đánh giá tình hình hư hỏng của mặt đường BTXM trên địa bàn cũng như dự báo tình trạng hư hỏng mặt đường trong tương lai. Từ đó, nghiên cứu đã đề xuất chu kỳ sửa chữa mặt đường thực tế, trên cơ sở tham chiếu với Thông tư 10/2010/TT - BGTVT quy định về quản lý và bảo trì đường bộ để có sự so sánh và đề xuất sửa chữa hợp lý cho mặt đường trong khu vực nghiên cứu.

TỪ KHÓA: Mặt đường bê tông xi măng, hư hỏng, bảo trì.

Abstract: This study uses the Pavement Condition Index (PCI) method to assess the deterioration of concrete pavement under different traffic conditions. By collecting real-world data as well as comparing the damage rate using the PCI method for the two pavement concrete roads in An Giang province, the research study assesses the deterioration of concrete pavement and prediction of future pavement damage as well. Since then, the study proposes the pavement repair cycle for these roads under the consideration of Circular No. 10/2010 of the Ministry on regulations about road maintenance and management to suggest suitable policies for maintenance.

Keywords: Concrete pavement, pavement deterioration, maintenance.

minhthien_Page_02
minhthien_Page_03
minhthien_Page_04
minhthien_Page_05
minhthien_Page_06
minhthien_Page_07
minhthien_Page_08
minhthien_Page_09
minhthien_Page_10
minhthien_Page_11
minhthien_Page_12
minhthien_Page_13
minhthien_Page_14

 

minhthien_Page_15
minhthien_Page_16
minhthien_Page_17
minhthien_Page_18

Nguồn: www.tapchigiaothong.vn