Sacombank lại hoãn họp cổ đông đến cuối tháng 6

.
Nguồn: vneconomy.vn