Đất Xanh đặt kế hoạch lãi 700 tỷ trong năm 2017

.

Doanh thu thuần 2017 cũng tăng ở mức tương đương, dự kiến đạt 3.300 tỷ đồng. Ngoài ra, cổ tức 2017 dự tính 20%. DXG cũng cho hay, căn cứ vào kết quả kinh doanh 2017, Hội đồng quản trị quyết định tạm ứng cổ tức nhưng không vượt quá 10%/mệnh giá, trong đó tỷ lệ tạm ứng bằng cổ phiếu có tỷ lệ 5% tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

Năm 2016, Quyết nghị mới được lãnh đạo Công ty thông qua, DXG chi cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 13% và bằng tiền mặt tỷ lệ 5%.

Theo thông báo hồi tháng 2, DXG dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 trong tháng 3 hoặc tháng 4/2017. Ngày giao dịch không hưởng quyền dự đại hội đã được chốt vào ngày 1/3.

Trong đó, ngoài việc báo cáo kết quả kinh doanh 2016, 2017, DXG còn bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2017 – 2020.

Tiến Vũ

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Nguồn: vietnambiz.vn