Techcombank được tăng vốn điều lệ lên 13.878 tỷ đồng

.

Ngày 24/5/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản số 3854/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

techcombank duoc tang von dieu le len 13878 ty dong
Ngân hàng Techcombank được phép tăng vốn lên 13.878 tỷ đồng.

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc Techcombank tăng vốn điều lệ từ 8.878 tỷ đồng lên 13.878 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Techcombank thông qua tại Nghị quyết ngày 15/4/2017.

Techcombank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật và đảm bảo tuân thủ về giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông lớn, cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người có liên quan theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục chào bán cổ phần theo phương án tăng vốn điều lệ nêu trên, Techcombank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Văn bản chấp thuận này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông Techcombank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Nguồn: vietnambiz.vn