Thanh tra 8 doanh nghiệp bảo hiểm trong năm 2017

Thực hiện kế hoạch thanh kiểm tra năm 2016, Cục đã hoàn thành thanh tra đối với 7/7 doanh nghiệp bảo hiểm và kiểm tra đối với 13/13 doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Qua thanh tra, Cục đã chấn chỉnh các doanh nghiệp bảo hiểm có sai phạm, kiến nghị xử lý tài chính (hạch toán tăng thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 10,46 tỷ đồng; kê khai bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp 1,17 tỷ đồng).

Bảo hiểm BIDV đạt doanh thu phí hơn 1.670 tỷ đồng, lợi nhuận riêng công ty mẹ gần 138 tỷ

Theo Phan Đức

Công an nhân dân

Nguồn: cafef.vn